Все книги/ Психология

isbn Автор Название книги Издательство Год стр. Магазин Цена

51. 9788301213664 Cierpia??kowska Lidia,
Chodkiewicz Jan
Uzale??nienie od alkoholu. Oblicza problemu Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 982.76 ₽

52. 9788373839243 Czapi??ski Janusz Psychologia szcz????cia Scholar 2020 Litres 1224.10 ₽

53. 9788322793022 Dobro??owicz Witold Intuicja - w stron?? praktyki Wydawnictwo AEH 2020 Litres 368.08 ₽

54. 9788322793015 Dobro??owicz Witold Intuicja - w stron?? teorii Wydawnictwo AEH 2020 Litres 368.08 ₽

55. 9788301184155 Fortuna Pawe??,
Bo??ycki ??ukasz
Animal Rationale Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Аудио Litres 997.48 ₽

56. 9788323543374 Goszczy??ska Maryla J??zefa Kozieleckiego ??ycie z nauk?? splecione Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2020 Litres 468.33 ₽

57. 9788301210113 Herzyk Anna Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk ??wiadomo??ci i nie??wiadomo??ci Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 793.91 ₽

58. 9788366010024 Hinze Beata Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony Akademia Pedagogiki Specjalnej 2020 Litres 524.85 ₽

59. 9788375450477 J??drzejko Mariusz Wsp????czesne teorie uzale??nie?? od substancji psychoaktywnych Aspra 2020 Litres 617.71 ₽

60. 9788364045707 Koweszko Tytus Zatrzyma?? samob??jstwo Medyk 2020 Litres 343.17 ₽

61. 9788379630158 Lasch Christopher Kultura narcyzmu Ameryka??skie ??ycie w czasach malej??cych oczekiwa?? Sedno 2020 Litres 687.04 ₽

62. 9788366165380 Lewandowski Marek Wybrane obszary edukacyjnej, zawodowej i spo??ecznej aktywno??ci cz??owieka Wy??sza Szko??a Humanitas 2020 0 Litres 571.00 ₽

63. Liberska Hanna Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 4 Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2020 Litres 330.25 ₽

64. Liberska Hanna Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2020 Litres 330.25 ₽

65. Liberska Hanna Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2020 Litres 329.49 ₽

66. Liberska Hanna Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2020 Litres 329.49 ₽

67. 9788373839946 M??cik Dorota W pu??apce schemat??w? Wczesne nieadaptacyjne schematy Jeffreya Younga a funkcjonowanie psychospo??eczne os??b doros??ych Scholar 2020 Litres 773.55 ₽

68. 9788381943857 Majewska-Opie??ka Iwona Szcz????cie dla ka??dego Storybox 2020 Аудио Litres 604.59 ₽

69. 9788381943253 Majewska-Opie??ka Iwona O lepszym ??yciu. Rozmy??lania z psychologi?? w tle Storybox 2020 Аудио Litres 604.59 ₽

70. 9788389275998 Marten Zbigniew Psychologia w pracy s??dziego Wy??sza Szko??a Humanitas 2020 Litres 411.15 ₽

71. 9788380182578 Molesztak Aldona M. Do??wiadczenia ??yciowe ??o??nierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2020 Litres 706.53 ₽

72. 9788328356764 Murphy Joseph Moc modlitwy. Niezwyk??a pot??ga pod??wiadomo??ci Sensus 2019 Аудио Litres 549.78 ₽

73. 9788301210106 Ostaszewska Aneta Proces kszta??towania kobiecej podmiotowo??ci Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1201.05 ₽

74. 9788366335103 Pluszka Adam,
Bekoff Marc
Manifest zwierz??t. Sze???? powod??w, ??eby okazywa?? wi??cej wsp????czucia Marginesy 2019 Litres 461.19 ₽

75. 9788381195102 Poncyliusz Jacek Cud my??lenia i cud czucia. Terapia wszech??wiatem, leczenie kosmosem Psychoskok 2019 50 Litres 244.73 ₽

76. 9788301205973 Pospiszyl Irena Syndrom Atlasa. O tych kt??rzy byli silni zbyt d??ugo Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Litres 787.09 ₽

77. 9788323540694 Potocka-Pirosz Kamila Zaburzenia mowy we wczesnej fazie choroby Alzheimera Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2020 Litres 635.13 ₽

78. 9788366364332 Pyrkosz-Pacyna Joanna PSYCHOLOGIA PRZEDSI??BIORCZO??CI Wydawnictwa AGH 2020 Litres 407.13 ₽

79. 9788375454352 Sarza??a Dariusz Patologiczne zachowania wi????ni??w Aspra 2020 Litres 847.86 ₽

80. 9788373839892 Skar??y??ska Krystyna My Portret psychologiczno-spo??eczny Polak??w z polityk?? w tle Scholar 2020 Litres 618.85 ₽

81. 9788328362802 Smith S. Renee,
Harte Vivian
Poczucie w??asnej warto??ci dla bystrzak??w. Wydanie IV Septem 2020 Аудио Litres 814.02 ₽

82. 9788301212063 Steuden Stanis??awa Psychologia starzenia si?? i staro??ci Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 982.76 ₽

83. 9788373839601 Stojanowska El??bieta Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentno??ci Scholar 2020 Litres 402.25 ₽

84. 9788381426732 Szyma??ska Paulina Uwarunkowania relacji z rodze??stwem we wczesnej doros??o??ci Wydawnictwo Uniwersytetu ????dzkiego 2020 0 Litres 458.02 ₽

85. 9788381429535 Tacchi Mary Jane,
Scott Jan
Depresja Wydawnictwo Uniwersytetu ????dzkiego 2020 Litres 499.40 ₽

86. 9788381712323 Tschenze Vadim 100 rytua????w szeptuch. Wzmacniaj??ce praktyki duchowe na spe??nienie, ochron?? i zdrowie Studio Astropsychologii 2019 Litres 599.10 ₽

87. 9788375459586 Walancik Marek,
J??drzejko Mariusz Z.
Zagro??one dorastanie Tom 2 Aspra 2020 Litres 669.19 ₽

88. 9788373838833 Zdankiewicz-??ciga??a El??bieta Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych Scholar 2020 Litres 708.01 ₽


  1  ...  2