Название книги: Maksymilian Kolbe


Автор: Philippe Maxence


ISBN: 9788373924451


Издательство: Noir sur Blanc


Год: 2019


Кол-во стр.:Ojca Maksymiliana Mari?? Kolbego – wyniesionego na o??tarze Ko??cio??a przez Jana Paw??a II w 1982 roku – zwykli??my postrzega?? poprzez jego m??cze??sk?? ??mier?? w Auschwitz.

Jednak??e szeroko spopularyzowany wizerunek wychudzonego kr??tkowidza w obozowym pasiaku nie powinien nam przes??ania?? – jak uwa??a autor tej ksi????ki – dokona?? ??ycia ojca Kolbego. A by?? to cz??owiek wyj??tkowo energiczny i przedsi??biorczy. Nie wszyscy wiedz??, ??e staj??c przed wyborem drogi ??yciowej, rozwa??a?? dwie mo??liwo??ci – zakon lub wojsko. W pewnym sensie uda??o mu si?? je po????czy??, bo cho?? ostatecznie zdecydowa?? si?? wst??pi?? do zakonu franciszkan??w, ca??e swoje ??ycie po??wi??ci?? walce – walce duchowej, kt??rej celem by??o pozyskanie nowych wyznawc??w chrze??cija??stwa i pog????bienie kultu Matki Boskiej.

Pe??en pasji franciszkanin stworzy?? zatem na wz??r dawnego rycerstwa oddzia??y Milicji Niepokalanej. Cele organizacji realizowa?? poprzez wydawany od 1922 roku miesi??cznik ???Rycerz Niepokalanej???, kt??ry mia?? tak??e wersje obcoj??zyczne (m.in. japo??sk??) i z czasem osi??gn???? imponuj??cy nak??ad si??gaj??cy miliona egzemplarzy. W 1927 roku ojciec Kolbe za??o??y?? pod Warszaw?? klasztor Niepokalan??w, kt??ry wzniesiono na ziemi podarowanej przez ksi??cia Jana Druckiego-Lubeckiego. Tam kontynuowa?? dzia??alno???? wydawnicz??, poszerzaj??c list?? tytu????w o przeznaczonego dla dzieci ???Rycerzyka Niepokalanej??? i popularny ???Ma??y Dziennik???. Podj???? tak??e pr??b?? zorganizowania rozg??o??ni radiowej. Inn?? form?? jego dzia??alno??ci by??o misjonarstwo – w latach 1931–1935 przebywa?? w Japonii, z sukcesem przeszczepiaj??c na tamtejszy grunt do??wiadczenia zdobyte w Polsce. Wiara dawa??a mu niezwyk???? si???? ducha. Mimo ??e chorowa?? na gru??lic??, stawia?? przed sob?? (i przed swoimi wsp????pracownikami) bardzo wysokie wymagania. Jego pe??na rozmachu praca dziennikarska przysparza??a mu nie tylko zwolennik??w.

Hierarchowie ko??cielni nie zawsze patrzyli na ojca Kolbego przychylnym okiem i zarzucali mu, ??e nadaje zbyt wysokie znaczenie kultowi Matki Boskiej. Wraz z wybuchem II wojny ??wiatowej dzia??alno???? Niepokalanowa zosta??a przerwana, a ojciec Maksymilian Maria by?? dwukrotnie aresztowany. Poddano go przes??uchaniu na Pawiaku. Pod koniec maja 1941 roku trafi?? do obozu w Auschwitz, gdzie jako wi??zie?? numer 16670 zgin???? bohatersk?? i zarazem m??cze??sk?? ??mierci??. W 1972 roku zosta?? po??miertnie odznaczony Krzy??em Virtuti Militari.
(ur. 1965), francuski pisarz i dziennikarz, od 2001 roku jest redaktorem naczelnym dwumiesi??cznika katolickiego ???L???Homme nouveau???. W Radio Courtoisie prowadzi program Libre journal. Stworzy?? blog zatytu??owany Caelum et Terra. W 2003 roku opublikowa?? obszern?? biografi?? tw??rcy skautingu, Roberta Baden-Powella. Zainteresowanie tw??rczo??ci?? angielskich pisarzy katolickich zaowocowa??o m.in. monografiami po??wi??conymi G.K. Chestertonowi i C.S. Lewisowi. Wydana w 2011 roku biografia ojca Maksymiliana Marii Kolbego jest kolejn?? w dorobku autora wypraw?? w ??wiat duchowo??ci katolickiej.