Название книги: Jan Maria Vianney


Автор: Marc Joulin


ISBN: 9788375165005


Издательство: Wydawnictwo ??wi??tego Wojciecha


Год: 2019


Кол-во стр.:


Oko??o 1830 roku, w wiosce Ars, le????cej w odleg??o??ci mniej wi??cej 40 kilometr??w od Lyonu i licz??cej w przybli??eniu 230 mieszka??c??w, powstaje centrum pielgrzymkowe, przyci??gaj??ce ka??dego dnia rzesze p??tnik??w. W 1834 roku by??o ich 30 tysi??cy.
Sk??d ten t??um? Wszak Ars nie jest miejscem objawie?? Naj??wi??tszej Panienki, jakich ??wiadkiem stan?? si?? La Salette (w 1846 roku) lub Lourdes (w 1858)… Nic z tych rzeczy. Jest tam po prostu pewien ksi??dz, a nap??ywaj??cy pielgrzymi maj?? tylko jeden cel: spotka?? go i – nade wszystko – m??c si?? przed nim wyspowiada??. Aby to osi??gn????, godz?? si?? na d??ugie godziny oczekiwania. Bywa, ??e czasem wyczekuj?? nawet ca???? noc.
Kap??anem, o kt??rym mowa, jest ??yj??cy w skrajnej ascezie Jan Maria Baptysta Vianney, kt??ry zbuduje w swojej parafii przyk??adn?? i ??arliw?? wsp??lnot?? religijn??.
W ci??gu kilku lat Proboszcz z Ars stanie si?? najs??ynniejszym kap??anem Francji, wzorem dla kap??an??w na ca??ym ??wiecie.
Za swoje zas??ugi w 1925 roku, na mocy decyzji Piusa XI, zostanie wyniesiony na o??tarze.