Название книги: Jak oceni?? dojrza??o???? dziecka do nauki


Автор: Sally Goddard Blythe


ISBN: 9788301211172


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.:


Kolejna ksi????ka uznanej specjalistki w dziedzinie rozwoju dziecka, Sally Goddard Blythe!
Znaczny odsetek uczni??w wykazuje niepe??n?? sprawno???? ruchow?? oraz niestabilno???? postawy. Badania wskazuj?? na bezpo??redni zwi??zek pomi??dzy niedojrza??o??ci?? uk??adu ruchowego a osi??gni??ciami w szkole. Jak sobie z tym radzi???
Praktyczny przewodnik zawieraj??cy informacje na temat prawid??owo??ci w rozwoju ruchowym dziecka i jego powi??za?? z uczeniem si??. Autorka pokazuje zwi??zek pomi??dzy takimi wska??nikami, jak koordynacja wzrokowo-ruchowa, kontrola postawy a gotowo??ci?? dziecka do nauki. Publikacja zawiera narz??dzia pozwalaj??ce na ocen?? aktualnego poziomu rozwoju motoryki dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, a tak??e kompletny program rozwoju ruchowego.
Dzi??ki odpowiedniemu wsparciu oraz szkoleniom nauczyciele oraz inni specjali??ci mog?? nauczy?? si??, jak rozpoznawa?? oznaki op????nienia rozwojowego, aby dziecko mog??o by?? skierowane do odpowiedniego terapeuty albo te?? obj??te programem ??wicze??.
Ksi????ka stanowi zestaw narz??dzi pozwalaj??cych:
    rozpozna??, u kt??rych dzieci wyst??puj?? niedojrza??e odruchy,
    wprowadzi?? program ??wicze?? fizycznych i oceni?? wyniki.