Название книги: Diagnoza dysleksji Najwa??niejsze problemy


Автор: Gra??yna Krasowicz-Kupis


ISBN: 9788371345715


Издательство: Harmonia


Год: 2019


Кол-во стр.: 420


Ksi????ka w usystematyzowany spos??b przedstawia problemy zwi??zane z diagnozowaniem dysleksji. Adresowana jest przede wszystkim do praktyk??w – psycholog??w, pedagog??w i logoped??w, kt??rzy profesjonalnie zajmuj?? si?? diagnoz?? tego zaburzenia i innych trudno??ci szkolnych. Prezentowana tu wiedza i rozwa??ania praktyczne mog?? by?? interesuj??ce tak??e dla nauczycieli i rodzic??w dzieci z problemami w uczeniu si??. Wiele przydatnych i aktualnych, a wr??cz najnowszych informacji znajd?? tu studenci psychologii i pedagogiki oraz wszystkich specjalno??ci pedagogicznych, a tak??e studenci studi??w podyplomowych zwi??zanych z pomoc?? psychologiczn?? i terapi?? pedagogiczn??.