Название книги: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozw??j nauk. Tom 1


Автор: Edward Sz??yk


ISBN: 9788323143628


Издательство: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko??aja Kopernika


Год: 2020


Кол-во стр.:


Redaktor naukowy: Edward Sz??yk
Redaktorzy pomocniczy: Sylwia Grabska-Zieli??ska, Anna Kmieciak, Anna Filipiak-Szok
Przedstawiamy Pa??stwu pierwszy tom monografii Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozw??j nauk b??d??cej zbiorem artyku????w naukowych napisanych przez uczestnik??w XIII Kopernika??skiego Seminarium Doktoranckiego. Prezentowane prace obejmuj?? zagadnienia z nast??puj??cych dyscyplin naukowych: biologia, chemia, fizyka, nauki o ??ywno??ci oraz nauki materia??owe. Tematyka monografii wpisuje si?? w aktualne trendy naukowe, kontynuuj??c tym samym interdyscyplinarne idee Kopernika??skiego Seminarium Doktoranckiego.
Celem redaktor??w tomu by??o utrzymanie jak najwy??szej jako??ci naukowej i edytorskiej publikacji. Opublikowane artyku??y wnosz?? now?? wiedz?? do dziedziny nauk ??cis??ych i przyrodniczych, a ich Czytelnik mo??e znale???? cenne ??r??d??a poznawcze i metodologiczne dla swoich zainteresowa?? naukowych.