Название книги: Modernizacja elektrowni


Автор: Waldemar Skomudek , Anna Hnydiuk-Stefan , Ryszard Bartnik ,


ISBN: 9788301208141


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2019


Кол-во стр.:


Wydawnictwo PWN przedstawia kolejn?? ksi????k?? z serii po??wi??conej analizie efektywno??ci energetycznej i ekonomicznej budowy i modernizacji elektrowni i elektrociep??owni w polskim systemie elektroenergetycznym.
Obecna pozycja dotyczy problematyki modernizacji elektrowni, a wi??c tematyki, kt??ra jest bardzo aktualna. Publikacja pozwoli Czytelnikom na zaznajomienie si?? z trudnymi zagadnieniami zwi??zanymi z energetyczn?? i ekonomiczn?? op??acalno??ci?? pracy modyfikowanych blok??w energetycznych.
W publikacji Czytelnik znajdzie analizy dotycz??ce:
??? efektywno??ci energetycznej i ekonomicznej ca??orocznej quasi-nieustalonej pracy elektrowni nadbudowanych turbozespo??em gazowym w tzw. uk??adzie r??wnoleg??ym, kt??ry stanowi bardzo du??y potencja?? modernizacyjny dla ju?? istniej??cych blok??w w??glowych.
Praca quasi-nieustalona elektrowni to praca ze zmienn?? w czasie moc?? wynikaj??c?? z konieczno??ci dostosowywania produkcji energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym do jej chwilowego zapotrzebowania;
??? efektywno??ci energetycznej i ekonomicznej ca??orocznej quasi-nieustalonej pracy elektrowni przystosowanych do kogeneracji.
Publikacj?? kierujemy do student??w i pracownik??w naukowych uczelni technicznych na kierunkach: ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA, IN??YNIERIA ??RODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN.
Wydawnictwo poleca j?? r??wnie?? in??ynierom zajmuj??cym si?? planowaniem, budow?? oraz eksploatacj?? elektrowni i elektrociep??owni, pracownikom energetyki zawodowej, a tak??e inwestorom elektrowni i elektrociep??owni gazowo-parowych.