Название книги: Boska komedia


Автор: Данте Алигьери


ISBN: 9788379038459


Издательство: KtoCzyta.pl


Год: 2020


Кол-во стр.:


Poemat Dantego Alighieri ???Boska komedia??? powstawa?? w latach 1308–1321. Jako arcydzie??o literatury w??oskiej nale??y do klasyki ??wiatowej i wywar?? ogromny wp??yw na ca???? kultur?? europejsk??.
???Boska komedia??? jest tryptykiem. Sk??ada si?? z trzech ksi??g zatytu??owanych: ???Piek??o???, ???Czy??ciec??? i ???Raj???. Ka??d?? z cz????ci poematu tworz?? 33 pie??ni, co – wraz z pie??ni?? wst??pn?? – daje 100 utwor??w. Ka??dy z nich pisany jest strof?? trzywersow?? – tercyn??. Liczba 3, kluczowa dla budowy utworu, jest symbolem Tr??jcy ??wi??tej, a liczba 100 – symbolizuje doskona??o????.
Tematem utworu jest w??dr??wka alter ego autora po za??wiatach. Podr???? trwa trzy dni i trzy noce, pocz??wszy od Wielkiego Pi??tku do Wielkanocy 1300 r. Po za??wiatach oprowadzaj?? poet?? inne osoby: Wergiliusz (symbol rozumu), ??wi??ty Bernard z Clairvaux i ukochana Dantego, zmar??a Beatrycze (alegoria mi??o??ci). Wizja ??wiata pozagrobowego jest tu jednocze??nie krytyk?? ??wiata doczesnego.