Название книги: Konstrukcje geometryczne. Jak sobie z nimi radzi??


Автор: Marcin Braun


ISBN: 9788374204057


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


Je??li uczysz si?? w gimnazjum lub liceum, ta ksi????ka jest w??a??nie dla ciebie. Autor wyja??nia w niej szczeg????owo, na wielu licznych przyk??adach, jak tworzy?? konstrukcje za pomoc?? cyrkla i linijki. Dzi??ki tej nieocenionej pomocy z ??atwo??ci?? opanujesz konstrukcje o wiele bardziej skomplikowane ni?? podzia?? odcinka na p???? czy rysowanie dwusiecznej k??ta. Liczne rysunki u??atwi?? ci zrozumienie kolejnych etap??w konstrukcji geometrycznych. Samodzielnie rozwi????esz wiele zada??.Ksi????ki z serii ???Jak sobie z nimi radzi????? pomagaj?? w realizacji niekt??rych element??w kursu matematyki w gimnazjum. Szczeg????owo przedstawiaj?? tok my??lenia, prowadz??cy do rozwi??zania problem??w.W sk??ad serii wchodz??:ProcentyKonstrukcje geometryczneTwierdzenia w geometrii