Название книги: Jak pisa?? prace dyplomowe. wskaz??wki praktyczne


Автор: Krystyna Kwa??niewska


ISBN: 9788389914736


Издательство: Kujawsko-Pomorska Wy??sza Szko??a w Bydgoszczy


Год: 2019


Кол-во стр.:


"Niniejsze opracowanie pt. ???Jak pisa?? prace dyplomowe? (wskaz??wki praktyczne)??? jest czwartym, uzupe??nionym wyda??niem (pierwsze wydanie ukaza??o si?? w 2005, drugie w 2007, trzecie 2010 r.), przeznaczonym dla student??w studi??w stacjo??narnych i niestacjonarnych Kujawsko-Pomorskiej Szko??y Wy????szej w Bydgoszczy i nie tylko. Prezentowany tu materia?? dotyczy prac za??r??wno licencjackich, in??ynierskich, jak i magisterskich, gdy?? og??lne zasady pisania prac dyplomowych s?? podobne, z tym jed??nak, ??e pracom magisterskim stawia si?? wi??ksze wymagania pod ka??dym wzgl??dem. Poradnik zawiera wyja??nienie istoty, celu i zakresu pracy dy??plomowej oraz podaje wskaz??wki dotycz??ce zar??wno jej og??lnej konstrukcji, jak i konstrukcji poszczeg??lnych cz??on??w. Dla lepszego zrozumienia za??o??e?? teoretycznych kolejnych etap??w pracy przytoczono przyk??ady z wybranych prac."