Название книги: Programowanie obrabiarek CNC


Автор: Piotr Nies??ony , Piotr Kiszka , Wit Grzesik


ISBN: 9788301209742


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.:


Wydawnictwo przedstawia kolejne, najnowsze – zmienione i zaktualizowane wydanie bestsellerowej ksi????ki dotycz??cej programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.
Publikacja stanowi bogate kompendium wiedzy praktycznej o technikach programowania oraz mo??liwo??ciach technologicznych r????nych pakiet??w/program??w CAD/CAM, kt??re s?? powszechnie stosowane w nowoczesnym przemy??le wytw??rczym.
Autorami jest do??wiadczona kadra naukowc??w i praktyk??w, kt??rzy w swojej pracy akademickiej oraz projektach przemys??owych wykorzystuj?? z powodzeniem opisane w ksi????ce zagadnienia.
W ksi????ce om??wiono m.in.:
budow?? i funkcje uk??adu CNC, klasyfikacj?? i metody programowania;  rodzaje uk??ad??w sterowania obrabiarek NC/CNC;  wyposa??enie narz??dziowe i oprzyrz??dowanie technologiczne obrabiarek NC/CNC;  zastosowanie technik wirtualnej rzeczywisto??ci i in??ynierii odwrotnej oraz techniki pomiar??w wsp????rz??dno??ciowych;  programowanie obr??bki na obrabiarkach CNC, a w szczeg??lno??ci:  programowanie uk??ad??w CNC z podaniem technik pomiarowych, cykli ustalonych, sposob??w korekcji narz??dzi oraz metod programowania z u??yciem podprogram??w i programowania parametrycznego,  programowanie wspomagane komputerem zewn??trznym,  programowanie r??czne wspomagane komputerowo,  automatyczne systemy programowania,  interaktywny system programowania,  programowanie obrabiarek wielofunkcyjnych.   Obecne, nowe wydanie ksi????ki zawiera uaktualnione informacje na temat wyposa??enia narz??dziowego i technicznego obrabiarek CNC, integracji obr??bki i pomiar??w wsp????rz??dno??ciowych, a tak??e om??wiono programowanie obrabiarek wieloosiowych oraz nowe wersje pakiet??w Mastercam v.2019 i NX CAM v.12.
Zamieszczono te?? liczne rysunki, tabele i schematy pogl??dowe, zdecydowanie u??atwiaj??ce zrozumienie przekazywanych tre??ci, a tak??e przyk??ady zastosowania wi??kszo??ci z omawianych system??w programowania.
Publikacja ta kierowana jest z jednej strony do student??w studi??w technicznych na kierunkach przyk??adowo: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Automatyka i Robotyka czy Zarz??dzanie i in??ynieria produkcji. Praktyczne tre??ci i aktualne wskaz??wki przydadz?? si?? r??wnie?? studentom studi??w podyplomowych oraz praktykom – np. programistom obrabiarek CNC, in??ynierom mechanikom albo s??u??bom utrzymania ruchu w przedsi??biorstwach.