Название книги: Instrumentarium i techniki zabieg??w chirurgii ma??oinwazyjnej jamy brzusznej


Автор:


ISBN: 9788320059809


Издательство: PZWL


Год: 2020


Кол-во стр.:


Nowoczesna publikacja przybli??aj??ca aktualne standardy i procedury post??powania z zakresu specjalistycznych ma??oinwazyjnych zabieg??w operacyjnych w chirurgii og??lnej. Przygotowana zosta??a przez zesp???? do??wiadczonych piel??gniarek operacyjnych i bieg??ych w swoich dziedzinach chirurg??w z r????nych o??rodk??w w Polsce.
W ksi????ce przedstawiono najwa??niejsze i najcz??stsze rodzaje operacji wykonywane technik?? laparoskopow?? w chirurgii przewodu pokarmowego, trzustki, w??troby, ??ledziony i przepuklin brzusznych.
Szczeg????owo om??wiono:
-stosowany sprz??t i instrumentarium,
-sposoby u??o??enia pacjenta na stole operacyjnym,
-opiek?? anestezjologiczn?? i techniki znieczulenia,
-podstawowe techniki operacyjne, z dok??adnym przedstawieniem poszczeg??lnych etap??w zabieg??w,
-aspekty pracy personelu piel??gniarskiego na bloku operacyjnym.
Mamy nadziej??, ??e ten doskona??y przewodnik b??dzie codziennym towarzyszem w ??yciu zawodowym instrumentariuszek i m??odych adept??w chirurgii ma??oinwazyjnej.