Название книги: Chemia kosmetyczna. Wybrane zagadnienia


Автор: Alina Sionkowska


ISBN: 9788323140719


Издательство: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko??aja Kopernika


Год: 2020


Кол-во стр.:


Niezwykle szybko rozwijaj??cy si?? przemys?? kosmetyczny oraz moda na zdrowy i m??ody wygl??d sta??y si?? istotnym elementem rozwoju cywilizacji u progu XXI wieku. Istnieje te?? potrzeba przekazywania informacji o tym, jakie substancje dzia??aj?? korzystnie na sk??r?? i w??osy cz??owieka oraz jego og??lne zdrowie.
Niniejsza publikacja mo??e pos??u??y?? tym wszystkim, kt??rzy chc?? zapozna?? si?? z chemi?? kosmetyczn?? na poziomie og??lnym, jak r??wnie?? poszerzy?? wiedz?? na poziomie akademickim. Autorami poszczeg??lnych rozdzia????w s?? nauczyciele akademiccy wyk??adaj??cy na co dzie?? zagadnienia o tematyce zawartej w poszczeg??lnych rozdzia??ach tej ksi????ki.
Naszym zamiarem by??o stworzenie pewnego kompendium wiedzy z zakresu szeroko poj??tej chemii kosmetycznej oraz zebranie w jednym opracowaniu tre??ci, kt??re dot??d by??y porozrzucane w r????nych ksi????kach oraz doniesieniach naukowych.
Opisane zagadnienia nie wyczerpuj?? wszystkich aspekt??w zwi??zanych z chemi?? kosmetyczn??. Jednak w przekonaniu autor??w mog?? by?? bardzo pomocne w zrozumieniu zasad tworzenia kosmetyk??w oraz oddzia??ywania sk??adnik??w kosmetyk??w ze sk??r?? i jej przydatkami, takimi jak w??osy i paznokcie.