Название книги: Psychologia sportu i aktywno??ci fizycznej


Автор: Aleksandra ??uszczy??ska


ISBN: 9788301212056


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.:


Ksi????ka zawiera najnowsz?? wiedz?? z zakresu psychologii sportu i aktywno??ci fizycznej w kontek??cie praktycznym, ze szczeg??lnym uwzgl??dnieniem problem??w zwi??zanych ze zdrowiem psychicznym. Zagadnienia kliniczne w psychologii sportu dotycz?? nie tylko czynnik??w motywacyjnych i poziomu wykonania, ale r??wnie?? funkcjonowania emocjonalnego w rodzinie i w zespole, zaburze?? psychicznych oraz trudno??ci zwi??zanych z rozwojem kariery sportowej.
Autorka koncentruje si?? na kwestiach zwi??zanych z funkcjonowaniem sportowc??w, trudno??ciach jakie napotykaj?? i wyja??niaj??cych je ??r??d??ach, empirycznie udowodnionych czynnikach ryzyka ich wyst??powania i korzy??ciach p??yn??cych z uprawiania sportu. K??adzie nacisk na metody pracy psychologicznej ze sportowcami. Przedstawia kluczowe elementy interwencji psychologicznych stosowanych przez praktyk??w pracuj??cych z osobami uprawiaj??cymi profesjonalny sport.
Ksi????ka wa??na dla student??w oraz specjalist??w z dziedziny psychologii, medycyny sportu, wychowania fizycznego, a tak??e sportowc??w i trener??w. Ma na celu promowanie tzw. evidence-based practice w post??powaniu ze sportowcami i w promocji aktywno??ci fizycznej.