Название книги: Мавлоно Зав?ий


Автор: Хамидулла Абдуллаев , Иброхимжон Сулаймонов


ISBN:


Издательство: ЛитРес: Самиздат


Год: 2017


Кол-во стр.: 240


Х. Абдуллаевнинг Мавлоно Зав?ий асари нихоятда ?имматли тарихий во?еаларни ?зига акс эттириш билан биргаликда ?ал?имизнинг оташин шоири Убайдулла Зав?ийнинг ?аёт й?ли ва сер?ирра ижоди ?а?ида хикоя ?илади. Асарда ???он адабий мухити ва жуда к?плаб ?ша давр шоирлари Нисбат, Мухайир, Мухйи, Му?имий, Фур?ат, Хамза Хакимзодаларнинг ?ам ижоди ?а?ида ноёб маълумотлар келтирилган. ?ша даврнинг ижтимоий – и?тисодий ?аёти, ?ал?нинг аянчли ?исмати жуда ишонарли ?илиб ёритилган. Асарнинг ёш авлод учун тарбиявий а?амияти катта. Ушбу асарни нашр ?илдириш ма?садга мувофи?дир.
М. Ю. Салямов
Тарих фанлари доктори, профессор,
?збекистонда хизмат к?рсат