Название книги: Przygoda z gramatyk??


Автор: J??zef Pyzik


ISBN: 9788324218257


Издательство: Universitas


Год: 2019


Кол-во стр.:


Przygoda z gramatyk?? jest podr??cznikiem przeznaczonym dla obcokrajowc??w w r????nym stopniu znajomo??ci regu?? gramatycznych j??zyka polskiego z zakresu fleksji imiennej i s??owotw??rstwa. Zwi??z??e i funkcjonalne obja??nienia teoretyczne, oparte na najnowszych opracowaniach teoretycznych j??zyka polskiego jako obcego, znajduj?? swoje praktyczne zastosowanie w du??ej liczbie ??wicze?? wdra??aj??cych i sprawdzaj??cych, kt??re ze wzgl??du na rozwi??zania podane na ko??cu podr??cznika mog?? by?? wykonywane samodzielnie lub z nauczycielem.