Название книги: Upragniony, upragniona


Автор: Dr. Gudrun Kugler


ISBN: 9788365393012


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Gdzie i jak znajd?? partnera na ??ycie?
Dlaczego jestem singlem?
Co mog?? zrobi??, ??eby to zmieni???
Gudrun Kugler napisa??a t?? ksi????k?? dla samotnych, kt??rzy nie chc?? takimi pozosta??. Ujmuj??co relacjonuje mi??osne wzloty i upadki oraz wyja??nia, 
dlaczego poszukiwania partnera tak cz??sto ko??cz?? si?? pora??k?? i co nale??y zrobi?? aby jej unikn????. Skuteczne i poparte wieloletnim do??wiadczeniem rady wska???? Ci, jak odnale???? t?? upragnion?? osob?? i pozosta?? z ni?? na zawsze.
Na wielk?? mi??o???? nigdy nie jest za p????no! W ksi????ce znajdziesz mi??dzy innymi odpowiedzi na pytania:
??? Na co zwr??ci?? szczeg??ln?? uwag??, poznaj??c drug?? osob???
??? Co imponuje kobietom, a co m????czyznom? Jak sta?? si?? kim?? atrakcyjnym dla niej/dla niego?
??? Jak odnale???? kogo?? wyj??tkowego?
??? Nadmierna wybredno???? – jak mog?? si?? jej ustrzec?
??? Jak dobrze wykorzysta?? czas samotno??ci i przygotowa?? si?? do bycia z drug?? osob???
??? Jak doprowadzi?? do pierwszego spotkania? Gdzie i kiedy ma si?? ono odby???
We?? ten poradnik do r??ki, przeczytaj go jednym tchem i… zdob??d?? szcz????cie w zwi??zku na ca??e ??ycie! Gudrun Kugler to aktywna zawodowo teolog i jurystka, kt??ra mieszka w Wiedniu. Jest szcz????liw?? m????atk?? oraz matk?? trojga dzieci. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi internetow?? katolick?? agencj?? dla poszukuj??cych partner??w. Zaaran??owa??a ju?? setki udanych ma????e??stw.