Название книги: Finanse przedsi??biorstw w modelach i zadaniach


Автор: Pawe?? Dec , Piotr Masiukiewicz


ISBN: 9788301212469


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.:


Syntetyczny podr??cznik, kt??ry pozwala studentom kierunk??w ekonomicznych na szybkie i efektywne przyswojenie umiej??tno??ci narz??dziowych i obliczeniowych. Autorzy k??ad?? du??y nacisk na praktyk??, a nie opisowe przedstawianie teorii z tego zakresu. Ksi????ka zwiera kanon wzor??w do oblicze?? podstawowych wielko??ci ekonomicznych i finansowych zwi??zanych z funkcjonowaniem przedsi??biorstwa. Co niezwykle istotne, uj??te s?? w niej aktualne podej??cia do wyceny przedsi??biorstw, a tak??e modele predykcji upad??o??ci podmiot??w gospodarczych.
Ksi????ka koncentruje si?? na praktycznych zagadnieniach rozwi??zywania typowych problem??w analizy finansowej. Jest warto??ciow?? publikacj?? uzupe??niaj??c?? teoretyczne podr??czniki. B??dzie cennym ??r??d??em wiedzy nie tylko dla student??w, ale i praktyk??w. Tekst podr??cznika zawiera wiele ciekawych przyk??ad??w rozwi??zywania problem??w praktycznych oraz jest jasno i przejrzy??cie przedstawiony.
dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK