Название книги: Frunze w meczecie


Автор: Cezary Ko??cielniak


ISBN: 9788380650589


Издательство: Wydawnictwo ??wi??tego Wojciecha


Год: 2019


Кол-во стр.:Jedynym pa??stwem Azji Centralnej, kt??re zagnie??dzi??o si?? w ??wiadomo??ci Europejczyk??w, pozostaje Afganistan. Dawne republiki radzieckie: Tad??ykistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Kirgistan, zlewaj?? si?? w jak???? bezkszta??tn?? ca??o????, ich istnienie umyka ??wiadomo??ci Europejczyk??w. I tylko dzi??ki temu, ??e sta??y si?? pa??stwami ko??ca, zachowa??y one stary, niekoniecznie dobry ??wiat. Pozosta??y probierzem tego, czym by??o imperium radzieckie i co po sobie zostawi??o – na ka??dej mo??liwej p??aszczy??nie: politycznej, gospodarczej, religijnej, kulturowej, spo??ecznej.

Frunze w meczecie jest kulturowym reporta??em z Kirgistanu – niegdysiejszej Kirgizji, jednego z najbardziej tajemniczych pa??stw Azji Centralnej. Autor pokazuje jego tera??niejszo????, mocno – znacznie mocniej, ni??by??my si?? spodziewali – naznaczon?? sowieck?? przesz??o??ci??. Pokazuje ??wiat o historii d??ugiej i kr??tkiej zarazem. ??wiat, kt??ry mia?? by?? monolitem, a jest pe??en sprzeczno??ci.

"Ontologicznie ko??cem b??dzie to, co nieistotne i niewidoczne. Albo nieistniej??ce. Kirgizja jest na ko??cu. Na ko??cu ??wiata. Niewielu ludzi wie, gdzie jest Kirgizja, a jeszcze mniej – czym ona jest. Mo??na tam znale???? Zwi??zek Radziecki, jaki przechowujemy we wspomnieniach. Dziadowski, a jednocze??nie egzotyczny. Fascynuj??cy i odpychaj??cy zarazem. Taka jest w??a??nie Kirgizja: azjatycka kultura zmieszana z islamem i sowieck?? histori??. Pa??stwo zupe??nie nieznane, w kt??rym czas p??ynie wolniej. Kirgizja ostatnia, na samym ko??cu." (fragment)
, filozof, pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, eseista i felietonista. Fascynuje go poznawanie ludzi i odkrywanie miejsc w kulturach bliskich i dalekich. Czujny nomad i obserwator ??wiata.