Название книги: Pobieranie narz??d??w jamy brzusznej do przeszczep??w. Technika chirurgiczna


Автор: Andrzej Bara??ski


ISBN: 9788320058031


Издательство: PZWL


Год: 2019


Кол-во стр.:


Czytelnik - krok po kroku -zostaje zapoznany z zawi??o??ciami chirurgicznych technik pobierania wielu narz??d??w jamy brzusznej od jednego dawcy – od momentu przygotowania cia??a, przez samo pobranie narz??d??w i ich przygotowanie do transportu po spos??b post??powania z cia??em dawcy.
Autor opisuje nie tylko szczeg????y technik chirurgicznych, ale r??wnie?? najtrudniejsze momenty operacji i potencjalne pu??apki czyhaj??ce na zesp???? pobieraj??cy organy. Szczeg??ln?? warto???? ksi????ki stanowi?? liczne kolorowe zdj??cia i ryciny ilustruj??ce kolejne etapy post??powania.
Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycja po??wi??cona pobieraniu wielu narz??d??w jamy brzusznej od jednego dawcy, przeznaczona g??ownie dla praktykuj??cych chirurg??w i rezydent??w oddzia????w chirurgicznych, kt??rzy chc?? pog????bi?? sw?? wiedz?? na ten temat.