Название книги: Zadania testowe z j??zyka polskiego dla pierwszej klasy gimnazjum


Автор: Iwona Wierzba , Waldemar Wierzba


ISBN: 9788389284617


Издательство: Albus


Год: 2019


Кол-во стр.:


Zeszyt ??wicze?? sk??ada si?? z jedenastu test??w: sze??ciu zawieraj??cych zadania wy????cznie polonistyczne oraz pi??ciu - humanistycznych (o charakterze mi??dzyprzedmiotowym). Pi???? ko??cowych (humanistycznych) test??w ma charakter bardzo zbli??ony do testu egzaminacyjnego, z jakim musieli zmierzy?? si?? tegoroczni absolwenci gimnazj??w. W sk??ad niniejszego zbioru wchodz?? zadania o zr????nicowanym charakterze: (WW) wyboru wielokrotnego, (RO) rozszerzonej odpowiedzi, (KO) kr??tkiej odpowiedzi, (PF) prawda fa??sz. Ich celem jest sprawdzenie i doskonalenie umiej??tno??ci rozumienia oraz interpretowania tekst??w kultury, wi??zania ich z r????nymi kontekstami, utrwalanie wiadomo??ci z zakresu teorii literatury, ortografii, interpunkcji oraz gramatyki. Tematy zada?? otwartych zosta??y tak sformu??owane, ??eby ucze?? m??g?? prze??wiczy?? pisemne wypowiadanie si?? w r????nych formach i doskonali?? j??zykow?? precyzj?? oraz sw??j indywidualny styl. Fragmenty tekst??w literackich zosta??y zaczerpni??te z utwor??w przewidzianych w podstawie programowej jako lektury dla uczni??w gimnazjum, kt??re wi??kszo???? autor??w obowi??zuj??cych program??w zaleca omawia?? w pierwszej klasie. Wybrane przez nas teksty zapoznaj?? ucznia z obyczajami, u??wiadamiaj?? odr??bno???? polskiej kultury i tradycji oraz wskazuj?? na jej europejskie korzenie. W niniejszej ksi????eczce zamieszczono tak??e ??wiczenia w redagowaniu najwa??niejszych szkolnych form wypowiedzi: opisu, opowiadania, charakterystyki, rozprawki, sprawozdania-recenzji i listu, poniewa?? uczniowie z regu??y maj?? najwi??ksze k??opoty z udzielaniem odpowiedzi na pytania otwarte, kt??re wymagaj?? redagowania kr??tkich pisemnych wypowiedzi. W celu u??atwienia oceny umiej??tno??ci uczni??w zamieszczono informacje na temat ilo??ci punkt??w mo??liwych do zdobycia za wykonanie ka??dego zadania, szczeg????owe kryteria oceny oraz odpowiedzi. ??wiczenia zamieszczone w niniejszym zbiorze mog?? by?? wykorzystane przez nauczyciela podczas lekcji j??zyka polskiego lub do indywidualnej pracy ucznia w domu.