Название книги: Czas na czasownik


Автор: Piotr Garncarek


ISBN: 9788324218066


Издательство: Universitas


Год: 2019


Кол-во стр.:


Podr??cznik Czas na czasownik stanowi zbi??r ??wicze?? zwi??zanych z odmian??, sk??adni?? i semantyk?? czasownika, cz????ci mowy stanowi??cej j??dro ka??dego zdania polskiego i sprawiaj??cej k??opoty ka??demu z cudzoziemc??w ucz??cych si?? polszczyzny. Nie jest on jednak tylko klasycznym zbiorem ??wicze??:
ka??da z jego trzydziestu pi??ciu cz????ci rozpoczyna si?? od interesuj??cego tekstu, ukazuj??cego te formy czasownika, kt??re stanowi?? jej centrum.
Nast??puj??ce po nim ??wiczenia zwracaj?? uwag?? na formy czasownika, kontekst ich wyst??powania i zwi??zan?? z nim wieloznaczno????. Szczeg??lnie du??o uwagi po??wi??ca autor aspektowi polskiego czasownika, a wi??c temu zagadnieniu, kt??re wielu student??w uwa??a za najtrudniejsze w opanowaniu polskich czasownik??w. Dlatego podr??cznik ten mo??e towarzyszy?? nauce j??zyka polskiego jako obcego praktycznie na ka??dym jej etapie.