Название книги: Nienawi???? w przestrzeni publicznej


Автор:


ISBN: 9788301213671


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.:


Od pewnego czasu w wielu pa??stwach demokratycznych daje si?? zauwa??y?? niezwyk??e nasilenie zjawiska okre??lanego jako ???mowa nienawi??ci??? albo ???j??zyk nienawi??ci???. Nienawi???? – podobnie jak mi??o???? czy przyja???? – towarzysz?? Homo sapiens od pocz??tku swego istnienia. I to zar??wno w relacjach mi??dzyjednostkowych, jak i mi??dzygrupowych. I tak w historii naszego gatunku wyra??nie widzimy nasilanie si?? w r????nych okresach dziejowych jednych lub drugich. Mamy czasy wojen i czasy pokoju. Ostatnio obserwujemy na ??wiecie nasilenie si?? postaw nacjonalistycznych, faszyzuj??cych i wykluczaj??cych. W Polsce wzajemne oskar??anie si?? dominuje w spo??ecznych relacjach.
Te negatywistyczne postawy doprowadzi??y do pojawienia si?? nowych s????w w j??zyku polskim. S??owa te pochodz?? oczywi??cie z j??zyka angielskiego (kt??ry sta?? si?? g????wnym dostarczycielem dla nowomowy polskiej). Angielski czasownik to hate (nienawidzi??) wszed?? do polszczyzny jako ???hejt??? i robi niezwyk???? karier??. Pojawiaj?? si?? s??owa od niego pochodne: rzeczowniki: ???hejter???, ???hejterka???, przymiotnik ???hejterski???, czasownik ???hejtowa?????. Staj?? si?? cz??sto u??ywanymi s??owami w tekstach publicystycznych, a nawet naukowych.
Hejt ma si?? we wsp????czesnej Polsce znakomicie, symbolem zdziczenia obyczaj??w sta??o si?? zab??jstwo prezydenta Gda??ska Paw??a Adamowicza w styczniu 2019 r. Niekt??rzy wierzyli, ??e stanie si?? rodzajem katharsis, kt??re uchroni nas przed dalsz?? eskalacj?? nienawi??ci. Kolejne miesi??ce pokaza??y jasno, ??e by??y to tylko pobo??ne ??yczenia. Ulicznymi zamieszkami zako??czy?? si??, zorganizowany w lipcu w Bia??ymstoku, Marsz R??wno??ci – w uczestnik??w rzucano kamieniami, butelkami i petardami. Nied??ugo p????niej gminy i powiaty (g????wnie z po??udniowo-wschodniej cz????ci kraju) zacz????y przyjmowa?? uchwa??y wymierzone w ???ideologi?? LGBT???, a w istocie stygmatyzuj??ce i wykluczaj??ce osoby nieheteronormatywne. Tu?? przed ??wi??tem Niepodleg??o??ci sw??j manifest og??osi?? w Internecie by??y ksi??dz katolicki, Jacek Mi??dlar, kt??ry zas??yn???? ju?? wcze??niej z antysemickich kaza??. W manife??cie wzywa?? do organizowania zbrojnych ???szwadron??w??? i ostatecznego rozwi??zania kwestii ??ydowskiej. Radykalizacja konserwatywnej prawicy wywo??uje wrogo???? i pogard?? po drugiej stronie sceny politycznej. W ten spos??b powstaje b????dne ko??o nienawi??ci, z kt??rego coraz trudniej si?? wyzwoli??.
Opowie???? o nienawi??ci snu?? mo??na na r????ne sposoby. W tym niewielkim tomie starali??my si?? zaprezentowa?? nie tylko odmienne podej??cia teoretyczne, ale i r????ne rozwi??zania formalne – od tekst??w typowo empirycznych, po rozwa??ania natury filozoficznej.
Nie ulega w??tpliwo??ci, ??e nienawi???? warto bada?? i analizowa??; trzeba te?? o niej pisa??, bowiem jedynie w ten spos??b mo??emy lepiej zrozumie?? wszystkie jej uwarunkowania. W naszych czasach coraz trudniej by?? optymist??, ale nawet je??li zbudowanie ??wiata bez nienawi??ci nigdy nie b??dzie mo??liwe, mo??emy przynajmniej os??abi?? nieco wp??yw, jaki ma ona na nasze ??ycie i relacje z innymi.
Ksi????ka Nienawi???? w przestrzeni publicznej i zawarte w niej rozwa??ania dostarczaj?? czytelnikowi kluczy do otwarcia namys??u nad rzeczywisto??ci??. Namys??u i refleksji, kt??ra praktycznie wyeliminowana jest z publicznego ??ycia, zazwyczaj obecnego w demokracji. W Polsce polityczno-ideologiczne podzia??y wyeliminowa??y swobodn?? refleksj?? i dlatego ta ksi????ka mo??e nie???? te?? przyk??ad rozwa??a??, kt??re staraj?? si?? podda?? analizie to, co bardzo wielu ludzi w Polsce zauwa??a, ale zapewne nie potrafi si?? oprze?? dominuj??cemu sposobowi m??wienia i reagowania na ???przeciwnika???, kt??ry ju?? od dawna sta?? si?? – wbrew demokratycznym regu??om – ???wrogiem???.
Z recenzji prof. dr hab. Ireneusza Krzemi??skiego