Название книги: Biologia z tangramem 4. Podr??cznik do gimnazjum


Автор: Beata S??gin , Jadwiga Makurat


ISBN: 9788374205870


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


Biologia z tangramem to seria czterech ksi????ek, dzi??ki kt??rym ucze?? mo??e uczy?? si?? aktywnie, w trakcie dzia??ania. S??u??y temu po????czenie cech podr??cznika i zeszytu ??wicze??.
Znaczna cz?????? zagadnie?? w podr??czniku jest przedstawiona w formie rysunk??w, zdj???? i przejrzystych schemat??w opatrzonych opisami. Taki spos??b prezentacji tre??ci u??atwia uczniom nauk?? i jest dla nich interesuj??cy.
Zadania i ??wiczenia przy ka??dym temacie pomagaj?? sprawdzi??, w jakim stopniu ucze?? zrozumia?? materia??, umo??liwiaj?? powt??rk?? i utrwalenie wiadomo??ci. Mog?? by?? wykorzystywane na lekcji, a tak??e jako prace domowe.