Название книги: Deutsch fur Krankenpflege und Hebammenkunde


Автор: Barbara Rogowska , Maciej Ganczar


ISBN: 9788320058321


Издательство: PZWL


Год: 2019


Кол-во стр.:


Podr??cznik "Deutsch für Krankenpflege und Hebammenkunde" (J??zyk niemiecki dla piel??gniarstwa i po??o??nictwa) obejmuje wybran?? tematyk?? z zakresu codziennej pracy piel??gniarki i po??o??nej, pomocy piel??gniarskiej, asystenta osoby niepe??nosprawnej lub opiekuna w domu opieki spo??ecznej. Ksi????ka sk??ada si?? z czternastu rozdzia????w z tekstami, ??wiczeniami i zadaniami, po??wi??conymi wybranemu tematowi. Poza s??ownictwem i wypracowaniem umiej??tno??ci rozumienia tekstu pisanego podr??cznik kszta??ci praktyczne umiej??tno??ci z zakresu komunikacji zawodowej, a nagrania audio pozwalaj?? rozwin???? umiej??tno??ci rozumienia ze s??uchu i m??wienia. Znajduj??ce si?? na marginesach ka??dego rozdzia??u glosariusze niemiecko-polskie oraz umieszczone na ko??cu ksi????ki s??owniczki: niemiecko-polski oraz polsko-niemiecki umo??liwiaj??  samodzieln?? prac?? z tekstem. W ko??cowej cz????ci podr??cznika znajduj?? si?? transkrypcje nagranych tekst??w i klucz rozwi??za??, kt??re umo??liwiaj?? ucz??cym si?? samodzielnie, sprawdzenie post??p??w w nauce.