Название книги: Czujesz tak, jak my??lisz


Автор:


ISBN: 9788377855188


Издательство: Zysk i S-ka


Год: 2019


Кол-во стр.:


to pasjonuj??ce i odkrywcze ??r??d??o materia????w do praktycznego wykorzystania w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i m??odzie??y. Przedstawione rozwi??zania by??y udoskonalane przez samego autora i wielokrotnie wypr??bowywane podczas pracy klinicznej dotycz??cej szerokiego zakresu problem??w psychicznych.
Paul Stallard poprzedza zasadnicz?? cz?????? ksi????ki przedstawieniem podstaw teoretycznych, na kt??rych opiera si?? terapia poznawczo-behawioralna, oraz wskaz??wkami, jak nale??y korzysta?? z niniejszego zeszytu ??wicze??. Nast??pnie prezentuje atrakcyjne i t??tni??ce ??yciem elementy program??w
terapii, przekazywane dzieciom i m??odzie??y na dostosowanym do ich rozwoju poziomie.
Czujesz tak, jak my??lisz
dostarcza bogatego spektrum niezwykle atrakcyjnych i zapewniaj??cych mo??liwo???? elastycznego dopasowywania materia????w, kt??re mo??na wykorzystywa?? do organizowania
i u??atwiania przebiegu sesji terapeutycznych.