Название книги: Przesta?? papla??. Zacznij m??wi??


Автор: KAREN EHMAN


ISBN: 9788365393043


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Czy wypowiedziane s??owa nie wpakowa??y ci?? kiedy?? w tarapaty? 
Czy nie masz wra??enia, ??e wcale nie m??wisz tego, co my??lisz, i nie my??lisz tak jak m??wisz?
Czy nie ??apiesz si?? na tym, ??e m??wisz, by wype??ni?? cisz???
Kiedy m??wisz, to b??d?? w tym dobry! 
Skoro twoi bliscy b??d?? do ciebie m??wi??, to zatroszcz si??, aby do tuszu dociera??y w??a??ciwe komunikaty!
Przetestuj na sobie rady Karen. Przesta?? papla??, a zacznij m??wi??!
Szukaj??c wskaz??wek zawartych w Pi??mie ??wi??tym oraz poddaj??c analizie osobiste do??wiadczenia, Karen Ehman wypracowa??a wiele skutecznych metod maj??cych ci pom??c wydoby?? moc j??zyka, kt??r?? obdarzy?? ci?? sam B??g. Czy chcesz podj???? to wyzwanie?