Название книги: S??uga Bo??y o. Mateusz z Agnone


Автор: Henryk Bejda , Urszula Szczepa??ska


ISBN: 9788375697261


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Nie dar prorokowania, nie dana mu przez Boga moc czynienia cud??w, ale walka z szatanem – pos??uga egzorcysty – by??a szczeg??lnym charyzmatem i najwa??niejszym rysem zakonnej dzia??alno??ci ojca Mateusza z Agnone. Chocia?? przypisuje si?? mu uwolnienie ze szpon??w demona ponad 650 op??tanych, to najbardziej niezwyk??e jest to, ??e ??mier?? ojca Mateusza w 1616 r. nie sta??a si?? wcale kresem jego pos??ugi. Do dzi??, ponad 400 lat po ??mierci zakonnika, wielu odzyskuje wolno???? za jego wstawiennictwem. Demony, kt??re widz?? go podczas egzorcyzm??w, przyznaj??, ??e wzywanie go wyrz??dza im wiele krzywd, a sam ojciec Mateusz jest odra??aj??cy i ??mierdzi im wieczn?? szcz????liwo??ci?? i ??wi??to??ci??, kt??rej nie mog?? znie????. Poza ??yciorysem pobo??nego pomocnika walcz??cych z diab??em, ksi????ka zawiera liczne ??wiadectwa interwencji tego, kt??ry przez demony jest z??o??liwie nazywany ???sukienk?? Boga??? czy ???nagromadzeniem pokuty i cnoty???.