Название книги: Jak tworzy?? doskona??e relacje. Zdob??d?? zaufanie i wp??ywaj na ludzi


Автор: Dale Carnegie


ISBN: 9788328365438


Издательство: Sensus


Год: 2020


Кол-во стр.: Аудиокнига


Dowiedz si??, jak w pe??ni rozwin???? swoj?? charyzm?? i budowa?? inspiruj??ce relacje z innymi lud??mi!
 Wyniki przemy??le?? Dale'a Carnegiego i jego nast??pc??w
 G????boka i daj??ca szcz????cie nauka kszta??towania swojej osobowo??ci
 Refleksje i trafne spostrze??enia autorstwa Dale'a Carnegiego
 Inspiracja do codziennego praktykowania serdeczno??ci i otwarto??ci
Dale Carnegie pozostawi?? po sobie kilka wa??nych ksi????ek i program??w, dzi??ki kt??rym miliony ludzi zmieni??o swoje ??ycie na lepsze. Zyskali pewno???? siebie, zacz??li kszta??towa?? w sobie przyjazny charakter i nauczyli si?? wywiera?? po????dany wp??yw na innych. Od jako??ci relacji mi??dzy lud??mi zale??y niemal wszystko, co wp??ywa na ??ycie zar??wno szeregowych pracownik??w, jak i w??a??cicieli firm czy nawet lider??w politycznych. T?? ksi????k?? opracowano na podstawie materia????w wykorzystywanych podczas kurs??w prowadzonych przez Dale'a Carnegiego i jego nast??pc??w, publikacja zosta??a wzbogaca o przyk??ady i informacje przystaj??ce do reali??w dzisiejszego ??wiata.
Przeczytaj, co zrobi?? i jakie cechy w sobie wykszta??ci??, aby sta?? si?? charyzmatyczn?? osob?? wywieraj??c?? niemal magiczny wp??yw na innych. Dowiedz si??, co zrobi??, by?? jako osoba pogodna, szanowana i atrakcyjna zawsze napotyka?? szeroko otwarte drzwi i wsz??dzie by?? mile widziany. Ju?? wkr??tce Twoja obecno???? b??dzie koj??co wp??ywa?? na otoczenie. B??dziesz przekonywa?? innych do swoich racji, nie u??ywaj??c przy tym zbyt wielu s????w. Kariera, reputacja czy Tw??j osobisty sukces zale???? w g????wnej mierze od tego, jakie wra??enie zrobisz na innych ludziach. Dlatego to tak istotne, by rozwin???? charyzmatyczn?? i siln?? osobowo????!
Zdob??d?? zaufanie, zyskaj szacunek, sta?? si?? naturalnym przyw??dc??!
 Jak zawiera?? nowe znajomo??ci i utrzymywa?? ju?? istniej??ce?
 Jak ocenia?? i zrozumie?? charakter innych ludzi?
 Jak reagowa?? na trudne zachowania?
 Jak odmawia??, nie b??d??c przy tym nieuprzejmym czy niemi??ym?
 Jak rozpoznawa?? swoje emocje i panowa?? nad nimi?