Название книги: ???он хонлари


Автор: Хамидулла Абдуллаев


ISBN:


Издательство: ЛитРес: Самиздат


Год: 2013


Кол-во стр.: 200


Биз ушбу асаримизда ???он хонликлари давридаги миллатимизнинг, юртимизнинг ?зига хос жи?атларини имконият даражасида ёритиш, у давр бизлар билан ?андай бошланиб, ?аерда ва ?андай хайрлашди, нималарни ту?фа ?илиб ва яна нималарни юлиб кетди. ?андай хайрли ишлар ?илиниб, нималар амалга ошди, уларнинг жафокашлари кимлар эди. Худди шу каби эзгуликка кимлар ра?на солди, миллатнинг ?урурини топтаган, унга зулм ?илган абла?лар кимлиги ?а?ида с?з юритамиз. ?тмишнинг но?ис асоратларини даволаш билангина бахтли келажакка эришиш мумкин.