Название книги: Mity, Modele, Paradygmaty


Автор:


ISBN: 9788378861850


Издательство: Copernicus Center Press


Год: 2019


Кол-во стр.:


Ian G. Barbour, w swojej klasycznej ksi????ce, podejmuje trzy zagadnienia, kt??re pozwalaj?? na??wietli?? specyfik?? j??zyka religii. Pierwsze z nich to zr????nicowanie funkcji j??zyka. Nauki przyrodnicze i religia, maj??c odr??bne zadania, pos??uguj?? si?? w??a??ciwymi sobie j??zykami i schematami rozumowania. Symbole religijne i ich przedstawienia w mitach s??u???? do interpretacji ludzkiej historii i prze??y??, ustawiaj??c je w odpowiedniej perspektywie. Drugie zagadnienie to rola modeli, zar??wno w j??zyku nauki, jak i religii. Trzecim obszarem analogii pomi??dzy naukami przyrodniczymi a religi?? jest rola paradygmat??w. Paradygmaty s?? wzorcowymi sposobami prowadzenia bada?? naukowych, zawieraj??cymi zbi??r przyjmowanych za??o??e??, kt??re staj?? si?? tradycj?? badawcz??, dop??ki nie zostan?? zast??pione przez nowe, oparte na innych za??o??eniach. Barbour dochodzi do wniosku, ??e zar??wno j??zyk nauki, jak i religii dostarczaj?? wiedzy o rzeczywisto??ci opartej na do??wiadczeniu. Pod wzgl??dem rozpoznania danych i kryteri??w tego do??wiadczenia filozof religii mo??e si?? wiele dowiedzie?? poprzez przygl??dni??cie si?? temu, jak funkcjonuje nauka.
- zmar??y w 2013 roku fizyk, teolog. Laureat nagrody Templetona (1999). Wyk??adowca Carleton Collage w Northfield. By?? krzewicielem porozumienia na polu nauki i religii. Jego pierwsza ksi????ka Issues In Science And Religion opublikowana w 1965 roku ugruntowa??a jego pozycj?? interdyscyplinarnego naukowca.