Название книги: Cyfrowa komunikacja organizacji


Автор:


ISBN: 9788378756132


Издательство: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Год: 2020


Кол-во стр.:


Niniejsza ksi????ka wychodzi naprzeciw potrzebom badaczy komunikacji cyfrowej oraz oczekiwaniom praktyk??w, wykorzystuj??cych w zarz??dzaniu organizacjami najnowsze rozwi??zania w komunikacji wewn??trznej i zewn??trznej. W oparciu o wyniki studi??w literaturowych, w tre??ci przedstawiono stan bada?? nad komunikacj?? w obliczu nowoczesnych technologii informatycznych. Wsp????czesne technologie informacyjno-komunikacyjne stwarzaj?? niespotykane dotychczas mo??liwo??ci doskonalenia komunikacji mi??dzy lud??mi i mi??dzy organizacjami.
Monografia b??dzie u??ytecznym podr??cznikiem dla student??w kierunk??w informatycznych, a tak??e dla os??b poszukuj??cych podstaw teoretycznych i praktycznych umiej??tno??ci w zakresie analizy i projektowania proces??w komunikacji w organizacji.