Название книги: Ewolucja i stworzenie


Автор:


ISBN: 9788378861249


Издательство: Copernicus Center Press


Год: 2019


Кол-во стр.:


Doktryna stworzona przez Karola Darwina od pocz??tku by??a zapowiedzi?? filozoficznych emocji. Jej powstanie stawia??o pod znakiem zapytania ustalone od wiek??w metafizyczne dogmaty. Zadr??a??y bezpieczne podstawy niezmiennego porz??dku rzeczy. Dosz??o do zgorszenia arystotelik??w i puryta??skiej Anglii. Czy nie ma ucieczki od tragicznej historii ewolucji? A mo??e gdzie?? pod jej powierzchni?? tli si?? ??wiate??ko nadziei?
W swojej ksi????ce Ernan McMullin dowodzi, ??e traktowanie ewolucji i stworzenia ??wiata przez Boga jako dw??ch wykluczaj??cych si?? idei jest wyrazem niezrozumienia tych poj????. G????boko???? historycznej refleksji, rzeczowo???? i szeroko???? spojrzenia Autora sprawi??, ??e ka??dy Czytelnik da si?? porwa?? tej filozoficznej odysei.
Jedn?? z najbardziej charakterystycznych cech nowopowsta??ej wiary chrze??cija??skiej, rozprzestrzeniaj??cej si?? w Basenie ??r??dziemnomorskim przed blisko dwoma tysi??cami lat, stanowi??o wyobra??enie Boga jako ???Stw??rcy??? wszech??wiata, odpowiedzialnego za wszystko, co istnieje. Odrzucone zosta??y popularne w tym czasie dualizmy, przedstawiaj??ce ??wiat jako aren?? walki mi??dzy r??wnomiernie roz??o??onymi mocami dobra i z??a. Materia mia??a by?? odt??d traktowana ju?? nie jako niezale??ne ??r??d??o cierpienia i grzechu, lecz jako dzie??o Bo??ego stworzenia. Zamiast by?? wiecznym, jak utrzymywa??o wielu greckich filozof??w, kszta??towany przez Boga wszech??wiat wy??ania?? si?? w spos??b stopniowy.       /fragment ksi????ki/
??wiatowej s??awy filozof nauki, profesor University of Notre Dame. Zajmowa?? si?? m.in. relacjami mi??dzy kosmologi?? i teologi?? oraz rol?? warto??ci w nauce. By?? znawc?? ??ycia Galileusza. Autor wielu ksi????ek i artyku????w naukowych.