Название книги: Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu


Автор: Dale Carnegie


ISBN: 9788328365445


Издательство: Sensus


Год: 2020


Кол-во стр.: Аудиокнига


Kompetencje merytoryczne s?? niezwykle wa??ne, jednak niemal zawsze o sukcesie decyduje zdolno???? komunikowania si?? z lud??mi i przekonywania ich do swych racji. W??a??nie ta magiczna umiej??tno????, dzi??ki kt??rej mo??na si?? sta?? osob?? lubian??, popularn?? i skutecznie nak??aniaj??c?? innych do przyj??cia jej punktu widzenia, przyczyni??a si?? do powstania fortun czy imponuj??cych karier, r??wnie?? politycznych. Oznacza to jednak, ??e wiele niepowtarzalnych szans zosta??o zaprzepaszczonych z powodu b????dnych interpretacji, nieporozumie?? i innych niedoskona??o??ci w komunikacji. Wniosek jest jasny: je??li pragniesz sukcesu, musisz posi?????? umiej??tno???? klarownego, zwi??z??ego i przekonuj??cego wyra??ania swoich my??li.
Trzymasz w r??ku ksi????k??, dzi??ki kt??rej ??atwiej rozwiniesz swoje umiej??tno??ci komunikacyjne. Poznasz strategie pozwalaj??ce zwi??kszy?? skuteczno???? wypowiedzi. Zawarte tu wskaz??wki pomog?? Ci w doskonaleniu sztuki konwersacji, czyli rozm??w z innymi osobami. Poprawisz r??wnie?? umiej??tno???? wyst??pie?? publicznych (np. wyg??aszanie wyk??ad??w) czy prezentowania informacji cz??onkom grupy. Nauczysz si?? tak??e s??ucha??, dzi??ki czemu b??dziesz w stanie w pe??ni zrozumie?? przes??anie rozm??wcy. Zapoznasz si?? r??wnie?? z wa??nymi zagadnieniami na temat mowy cia??a. Przyswoisz sobie zasady klarownego i zwi??z??ego komunikowania si?? na pi??mie.
Dowiedz si??, jak:
 Zaplanowa?? swoj?? wypowied??
 Identyfikowa?? i usuwa?? bariery w komunikacji
 Podkre??la?? swoj?? osobowo???? podczas rozm??w telefonicznych
 Aktywnie s??ucha??
 Przygotowywa?? i wyg??asza?? przemowy
 Opracowywa?? i przedstawia?? doskona??e raporty
Zawsze sprawiaj, by inny cz??owiek czu?? si?? wa??ny!