Название книги: Buduj mosty nie mury


Автор: Enver Djuliman , Lillian Hjorth


ISBN: 9788380026780


Издательство: Dialog


Год: 2019


Кол-во стр.:


Niniejsza ksi????ka to efekt dziesi??ciu lat do??wiadczenia w nauczaniu o prawach cz??owieka, zrozumieniu interkulturowym i rozwi??zywaniu konflikt??w. Dzi??ki wsp????pracy z norweskim Komitetem Helsi??skim opracowali??my programy szkoleniowe i szkolili??my m??odzie??, student??w, uchod??c??w, nauczycieli, dziennikarzy i pracownik??w sektora publicznego na Ba??kanach, na Bia??orusi, w Rosji, wliczaj??c w to Czeczeni?? i Inguszeti??, USA i – oczywi??cie – Norwegii.
Jeste??my aktywistami zajmuj??cymi si?? prawami cz??owieka. Prawa te reprezentuj?? warto??ci wyznawane przez wszystkie kraje ??wiata. Ich fundamentem jest to, ??e wszyscy maj?? tak?? sam?? godno???? jako ludzie i ??e nikt nie mo??e by?? dyskryminowany z powodu p??ci, koloru sk??ry, narodowo??ci, przynale??no??ci etnicznej, religii, preferencji seksualnych lub innych cech. Prawa cz??owieka, obok zrozumienia interkulturowego oraz pokojowego rozwi??zywania konflikt??w, stanowi?? by?? mo??e najwa??niejsze zasoby, jakie ludzie i spo??ecze??stwo powinni posiada?? i praktykowa?? w erze globalizacji. Jeste??my od siebie zale??ni bardziej ni?? kiedykolwiek. Je??li pragniemy pokoju, musimy wsp??lnie go stworzy??.