Название книги: Taybeh


Автор: Falk van Gaver , Kassam Maaddi


ISBN: 9788380651456


Издательство: Wydawnictwo ??wi??tego Wojciecha


Год: 2019


Кол-во стр.:Licz??ce jakie?? 1300 mieszka??c??w Taybeh to niewielka wioska po??o??ona oko??o trzydziestu kilometr??w od Jerozolimy, nieopodal Ramallah, na terytoriach palesty??skich le????cych za os??awionym murem bezpiecze??stwa. Jest ono ostatni?? w pe??ni chrze??cija??sk?? spo??eczno??ci?? w Ziemi ??wi??tej; ??yw?? pami??tk?? chrze??cija??skiej Palestyny, o kt??rej zapomnia??y media i touroperatorzy.

Falk van Gaver sp??dzi?? tam dwa lata. Wraz z Kassamem Maaddim, m??odym katolikiem z Taybeh, oddaj?? do r??k Czytelnika barwn??, wyborn?? kronik?? ??ycia codziennego arabskich chrze??cijan, kt??rych ??ycie toczy si?? na ziemiach okupowanych przez Izrael, po??r??d muzu??ma??skiego spo??ecze??stwa. Niniejsza ksi????ka nie jest przyk??adem literatury katastroficznej czy wojuj??cej. To zapis ??ycia niewielkiej wsp??lnoty chrze??cija??skiej, mocnej i ??ywej, kt??ra mimo braku nadziei wci???? ??ywi nadziej??.

???Taybeh, staro??ytne miasto Efraim, ostatnia chrze??cija??ska wioska w Palestynie, ??yje w rytmie p??r roku i liturgii, pod opiek?? ??wi??tego Jerzego i Naj??wi??tszej Maryi Panny z Efraim. Mieszka??cy Taybeh s?? dumni ze swej chrze??cija??skiej to??samo??ci, kt??ra wywodz?? od samego Chrystusa.???

Falk van Gaver jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych w Pary??u. Dziennikarz, eseista, podr????nik. Aktualnie mieszka w Polinezji.

Kassam Maadi to absolwent Centre universitaire d???enseignement du journalisme w Strasburgu, jednej z najbardziej presti??owych szk???? dziennikarskich we Francji, i Uniwersytetu w Birzeit. Palesty??ski dziennikarz, wsp????dyrektor Departamentu ds. Rozwoju M??odzie??y ???Caritas??? w Jerozolimie.