Название книги: Oczami Jezusa


Автор: Alan Ames


ISBN: 9788365349156


Издательство: Esprit


Год: 2019


Кол-во стр.:Jest ponadto wiele innych rzeczy, kt??rych Jezus dokona??, a kt??re gdyby je szczeg????owo opisa??, to s??dz??, ??e ca??y ??wiat nie pomie??ci??by ksi??g, jakie trzeba by napisa?? (J 21, 25).

Ta ksi????ka to zbi??r historii o tym, jak Jezus w??drowa?? wraz z uczniami do Jerozolimy. Daje nam obraz szczeg??????w ich codziennego ??ycia. Podczas podr????y Jezus dotyka serc, duszy i my??li wszystkich, z kt??rymi rozmawia. Czyni??c to, wielokrotnie objawia swoj?? Bosko????.

Gdy czyta??em t?? ksi????k??, czu??em, ??e zdobywam wiedz?? o uczuciach i my??lach Jezusa, kt??ry ??y?? niegdy?? jako cz??owiek podobny do nas. Jego rado??ci, smutki, Jego jedno???? z Ojcem o??wieca??a Jego Boska m??dro???? i Jego ludzka wiedza.

"Polecam t?? ksi????k?? ka??demu, kto chce pozna?? Jezusa bardziej osobi??cie, kocha?? Go gor??cej i lepiej na??ladowa??."

z przedmowy o. Richarda McSorleya SJ

"Jestem pod wielkim wra??eniem ksi????ki Oczami Jezusa."

o. Robert De Grandis SSJ

Cykl Carvera Alana Amesa Oczami Jezusa to zbi??r opowie??ci o ??yciu Jezusa spisany na podstawie prywatnych objawie?? autora, przypominaj??cych wizje b??. Anny Katarzyny Emmerich czy ??w. Brigidy Szwedzkiej. S?? to opowie??ci wyj??tkowe, bowiem ich narratorem jest sam Jezus, a wszystkie wydarzenia obserwujemy Jego oczami.