Название книги: ??wi??ty Jan Pawe?? II. 15 portret??w pi??knego ??ycia


Автор: Katarzyna Flader , Witold Kawecki CSsR


ISBN: 9788375695083


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Jan Pawe?? II by?? cz??owiekiem niezwyk??ym. Jego przebogatym ??yciorysem mo??na by obdarzy?? kilka, a nawet kilkana??cie os??b, kt??re wci???? zdumiewa??yby swymi talentami. Gdyby??my chcieli si?? pokusi?? i poda?? najbardziej charakterystyczn?? cech?? osobowo??ci Ojca ??wi??tego, to stan??liby??my przed zadaniem niewykonalnym. Jak bowiem scharakteryzowa?? kogo??, kto wszystko, czego si?? podejmowa?? w swym ??yciu, robi?? w spos??b wyj??tkowy. Mo??emy jedynie z pokor?? pr??bowa?? uchwyci?? poszczeg??lne portrety Jana Paw??a II, kt??re sk??ada??y si?? na sp??jny obraz Papie??a, a i tak pr??dko dostrze??emy, ??e "profili papieskich" jest znacznie wi??cej. Album ukazuje naszego Papie??a w 15 ods??onach; m.in. jako niestrudzonego pielgrzyma, przyjaciela cz??owieka, ??wiadka Ewangelii, duszpasterza m??odzie??y, dawc?? wolno??ci, mistrza s??owa, nauczyciela umierania i wreszcie ??wi??tego...