Название книги: Wprowadzenie do chemii fizycznej Tom 3


Автор: Andrzej Stok??osa


ISBN: 9788375861556


Издательство: Fosze


Год: 2020


Кол-во стр.:


Podr??cznik polecany jest dla student??w wydzia????w chemicznych, ale r??wnie?? niechemicznych jak, ceramika, in??ynieria materia??owa, metalurgia, nanotechnologia, biotechnologia, na kierunkach, w kt??rych chemia (termodynamika chemiczna) jest podstaw?? opisu zjawisk. Moz?? by?? r??wnie?? pomocna dla uczni??w szk???? ??rednich o profilu chemicznym, olimpijczyk??w fascynuj??cych si?? chemi??, pragn??cych pog????bi?? wiedz?? i zrozumie?? procesy fizykochemiczne.
Celem niniejszego podr??cznika jest pokazanie, ??e wszystkie zjawiska fizyczne i chemiczne nale??y interpretowa?? w oparciu o termodynamik?? chemiczn??, co dla fizykochemika jest oczywiste, ale ostatnio w procesie kszta??cenia na kierunkach niechemicznych zbyt upraszczane i marginalizowane.
Omawiane w niniejszym podr??czniku zagadnienia, opr??cz tego, ??e dostarczaj?? wiedzy, powinny s??u??y?? jako przyk??ady do utrwalenia poj???? i praw (zasad) termodynamicznych, rozwini??cia sposobu chemicznego my??lenia, kt??re przy r????nych zjawiskach jest takie samo.
Opanowanie chemii fizycznej powinno doprowadzi?? do wniosku, ??e w??a??ciwo??ci materii zale???? od wzajemnych oddzia??ywa?? (wi??za??) pomi??dzy atomami, jonami czy cz??steczkami, kt??re w zale??no??ci od uk??adu opisuj?? odpowiednie funkcje termodynamiczne. A zmiana tych funkcji wskazuje na potencjalne mo??liwo??ci zachodzenia proces??w w okre??lonym kierunku, kt??re to procesy d?????? do osi??gni??cia stanu r??wnowagi. Z kolei stan r??wnowagi jest punktem odniesienia, wzgl??dem kt??rego nie tylko rozwa??a si?? skutki jego zaburzenia, ale i kierunki zachodzenia procesu. Wnioski powy??sze odnosz?? si?? do ka??dego procesu i przemiany oraz powinny da?? odpowied?? na pytanie: czy chemia fizyczna jest trudna czy prosta?