Название книги: Tr??s v??ja mezgli


Автор:


ISBN: 9789934119071


Издательство: Jumava


Год: 2016


Кол-во стр.: 130


Kapteinis nu atraisa pirmo mezglu, un, l??k, sace??as t??ds ce??a v??j??, ka ku??is zibens ??trum?? ??aujas pa j??ru proj??m.
Jau otr?? r??t?? princis ierauga savas l??gavas pili un v??l laik?? nok??pj krast??.
L??gava v??l nav aizg??jusi pie cita.
????ni??d??ls apprec princesi un paliek tur par valdnieku.
M??su kapteinis brauc atpaka?? uz sa??vu nopeln??to valsti. Brauc un dom??:
– Kam man t??das valsts vajaga, lai vi??u ??em, kas grib – kas man nekait man?? ku????; bet apskat??ties gan apskat????os, k?? vi??i tur dz??vo.
Kapteinis atbrauc pie vec?? ????ni??a un saka:
– Tavu d??lu es laik?? aizvedu, bet vi????a piesol??to valsti negribu, jo tik jauka dz??ve nav nevienam ????ni??am k?? man uz ku??a.
Bet vecais ????ni???? negrib kapteini laist proj??m…
Pasaku kr??jums "Tr??s v??ja mezgli" ir latvie??u un cittautu garamantu apkopojums, kura gan liels, gan mazs atrad??s sev tuvu varoni un mot??vu. Pasakas par dz??vniekiem b??s interesantas b??rniem, bet sadz??ves pasakas ????it??s noder??gas un gudras ar?? vec??kiem. Spilgt??k??s pasakas rot?? latvie??u vecmeistara Riharda Zari??a ilustr??cijas.