Название книги: Potencja?? os??b w staro??ci


Автор: Aleksandra B??achnio


ISBN: 9788380182486


Издательство: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Год: 2020


Кол-во стр.:


tarzenie si?? jest procesem, kt??ry wyra??nie si?? wyd??u??a. Aktualnie okres ten obejmuje blisko jedn?? trzeci?? ??ycia jednostki. Dlatego te?? zjawiska starzenia si?? nie spos??b marginalizowa??, deprecjonowa??, dewaluowa??, traktowa?? jako okres schy??kowy i ma??o istotny w funkcjonowaniu cz??owieka. Wsp????czesna rekonstrukcja staro??ci i procesu starzenia si?? polega na odnajdywaniu znaczenia i warto??ci, jakie maj?? dla gospodarki, kultury, spo??ecze??stwa i samej jednostki. St??d tak wielka warto???? bada?? na ten temat. Monografia Aleksandry B??achnio idealnie wpisuje si?? w ten nurt, a bardzo pozytywne recenzje ksi????ki wskazuj?? na jej niezwyk???? warto????. Publikacja zawiera szereg nowych, bardzo wa??nych informacji na temat kondycji polskich senior??w oraz ich poczucia jako??ci ??ycia i mo??liwo??ci rozwoju.