Название книги: Szkodliwe substancje w ??ywno??ci


Автор: Agata Witczak , Zdzis??aw E. Sikorski


ISBN: 9788301213060


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.:


Ksi????ka przedstawia aktualny stan wiedzy o sk??adnikach surowc??w i produkt??w ??ywno??ciowych oraz dodatkach i zanieczyszczeniach, kt??re w okre??lonych warunkach mog?? by?? szkodliwe dla zdrowia cz??owieka.
Opisuje zawarto????, mechanizmy dzia??ania oraz czynniki wp??ywaj??ce na st????enie niepo????danych substancji naturalnych a tak??e obcych w surowcach i produktach ??ywno??ciowych oraz sposoby ich usuwania lub inaktywowania, warunki zapobiegaj??ce powstawaniu niekorzystnych dla zdrowia zwi??zk??w wskutek przechowywania i przetwarzania ??ywno??ci, mi??dzynarodowe regulacje prawne i systemy kontroli maj??ce na celu zabezpieczenie zdrowotnej jako??ci ??ywno??ci, a tak??e ocen?? realnego zagro??enia dla zdrowia konsument??w stosuj??cych racjonalne zasady od??ywiania si??.
W pracy nad ksi????k?? uczestniczy??o wielu autor??w o uznanym autorytecie naukowym z kilku polskich o??rodk??w. Wskutek ich dobrej wsp????pracy z redaktorami uda??o si?? przygotowa?? manuskrypt stosunkowo jednolity stylistycznie i wyr??wnany pod wzgl??dem poziomu naukowego i szczeg????owo??ci opisu. Nieliczne odst??pstwa od zasad sformu??owanych przez redaktor??w naukowych wynikaj?? m. in. z r????norodno??ci podj??tej tematyki, a tak??e r????nego podej??cia autor??w rozdzia????w co do potrzeby uszczeg????owienia tre??ci.
Ksi????ka jest przeznaczona dla student??w r????nych uczelni oraz pracownik??w gospodarki ??ywno??ciowej jako autorytatywne, aktualne ??r??d??o wiedzy o zagro??eniach wynikaj??cych z obecno??ci szkodliwych substancji w ??ywno??ci. Jej wa??nym celem jest pokazanie czytelnikowi tych zagro??e?? i sposob??w ich minimalizowania.
Z recenzji:
???Autorzy zamie??cili oraz przedyskutowali dog????bnie wiele warto??ciowych i ??ywotnych zagadnie?? zaczerpni??tych zar??wno z literatury specjalistycznej jak i b??d??cych efektem ich w??asnych przemy??le??, a tak??e bogatego do??wiadczenia naukowo-badawczego. Poprawnie przetworzone owe informacje przyczyni??y si?? do uzyskania przejrzystej i logicznej formy opisu zaprezentowanych w tek??cie zale??no??ci, opatrzonych cz??sto trafnym komentarzem.???
Prof. dr hab. Piotr Szefer