Название книги: ЭЗОП


Автор: Хамидулла Абдуллаев


ISBN:


Издательство: ЛитРес: Самиздат


Год: 2017


Кол-во стр.: 200


Хурматли китобхон биз ушбу т?пламга 3 та муста?ил асарни жойлашдик. Улар бир-бирларига ?хшамаслиги учун хайратга тушишингиз табиий, лекин ди??ат билан кузатиб борсангиз улар ?ртасида албатта бо?ланиш бор. Бири олис ?тмиш, иккинчиси я?ин ?тмиш, учинчиси келажак т??рисидаги. ?тмиш хардоим келажакдан фар? ?илади, лекин мутло? эмас. ?тмишнинг ижобий томонлари тинимсиз ?сиб ул?айганини гувохи б?ламиз, афсуски ну?сонлар ?ам маълум даражада ?сади, биз истардикки ?тмишдаги жами нокисликлар й??олиб борса.