Название книги: Kwalifikacja INF.02 i INF.07


Автор: Marek Smyczek , Damian Strojek , Jerzy Kluczewski ,


ISBN: 9788365645173


Издательство: ITStart


Год: 2019


Кол-во стр.:


Ksi????ka ???Kwalifikacja: INF.02 i INF.07 – Administrowanie sieciami komputerowymi w symulatorze Packet Tracer w przyk??adach i ??wiczeniach Cz?????? I??? jest podr??cznikiem wspomagaj??cym nauczanie w zawodach Technik Informatyk i Technik Teleinformatyk. Mo??e by?? wykorzystywana podczas poruszania zagadnie?? z projektowania, zarz??dzania i administrowania sieciami komputerowymi. Wykorzystuj??c symulacj?? komputerow?? pomaga zrozumie?? konfiguracj?? us??ug, protoko????w oraz urz??dze?? sieciowych. W cz????ci ko??cowej ksi????ki znajduje si?? zadanie projektowe, a tak??e test sprawdzaj??cy wiadomo??ci teoretyczne oraz lista plik??w b??d??cymi rozwi??zaniami ??wicze?? kontrolnych.
Zasada przyj??ta przez autor??w ksi????ki by??a nast??puj??ca ???Minimum teorii – maksimum przyk??ad??w praktycznych???, kt??re mo??na wdro??y?? zar??wno w ??rodowisku symulacyjnym podczas zaj???? lekcyjnych jako rozszerzenie teorii oraz w formie zada?? domowych, kt??rych wykonanie mo??emy zleci?? uczniom. Ponadto dysponuj??c sprz??tem i laboratorium sieciowym, swobodnie mo??emy scenariusze ??wicze?? i przyk??ad??w wykorzysta?? do konfiguracji fizycznego sprz??tu.
Autorzy tej ksi????ki to zesp???? mi??dzypokoleniowy i interdyscyplinarny. Utalentowany ucze?? Zespo??u Szk???? ????czno??ci w Gda??sku, Damian Strojek. Jego pasj?? s?? sieci komputerowe, posiada komplet certyfikat??w CCNA R&S oraz jest w trakcie ??cie??ki dydaktycznej CCNA Security. Jerzy Kluczewski, d??ugoletni instruktor Akademii CISCO CCNA. W swoim dorobku autorskim posiada ju?? kilka publikacji ksi????kowych na temat symulatora Packet Tracer. Swoje do??wiadczenie zdobywa?? podczas pracy w przemy??le, obecnie jest wyk??adowc?? w Wy??szej Szkole Bankowej w Gda??sku. Robert Wszelaki to pasjonat zagadnie?? sieciowych i programowania. Uko??czy?? pe??ny kurs Cisco CCNA. Jest absolwentem ZS1 w Piekarach ??l??skich, obecnie studiuje informatyk?? na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki ??l??skiej. Marek Smyczek to do??wiadczony nauczyciel przedmiot??w informatycznych i elektrycznych, a zarazem instruktor programu Cisco CCNA. Jest autorem i redaktorem kilkudziesi??ciu publikacji z dziedzin elektroniki i informatyki.