Название книги: Polowanie na Franciszka


Автор: James Christopher Hidden


ISBN: 9788375695274


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Wci??gaj??ca, sensacyjna powie???? z gatunku watyka??skich thriller??w, pe??na nie do ko??ca wyja??nionych tajemnic, w kt??rej rzeczywisto???? niezwykle umiej??tnie przeplata si?? z fikcj?? literack??, dostarczaj??c czytelnikowi wielu niezwyk??ych wra??e??. Bohaterzy tej historii musz?? dokona?? wyboru, a nie jest on wcale ??atwy i oczywisty. Stawk?? jest ??ycie... i to nie tylko to ziemskie. Dlatego jego ocalenie za wszelk?? cen?? nie musi okaza?? si?? najwa??niejsze. Kto i dlaczego chcia?? dokona?? zamachu na papie??a podczas kanonizacji Jana Paw??a II? Odpowied?? w tym niezwykle frapuj??cym thrillerze...