Название книги: Media i dziennikarstwo internetowe


Автор: Leszek Olsza??ski


ISBN: 9788375612264


Издательство: Poltext


Год: 2019


Кол-во стр.:


Internetowe ??rodki przekazu, pocz??tkowo ma??o istotny dodatek do tradycyjnych mass medi??w, w po??owie pierwszej dekady XXI w. uzyska??y status r??wnorz??dnego partnera, a na pocz??tku drugiej dekady XXI w. ich rozw??j ju?? znacznie je wyprzedzi??.  Internet stworzy?? media totalne. Osaczaj?? nas w przestrzeni, przewijaj?? si?? na wy??wietlaczach w tramwajach i autobusach, b??yskaj?? w hotelach, na lotniskach i przy sklepowych kasach, wibruj?? w smartfonach, wype??niaj?? ekrany pod????czonych do sieci telewizor??w. O nasz?? uwag?? walcz?? wszystkimi ??rodkami naraz – tekstem, obrazem, d??wi??kiem i animacj??.
Ksi????ka pojawia si?? w momencie fascynuj??cym dla obserwator??w medi??w, cho?? znacznie bardziej dla aktywnego uczestnika medialnego rynku. Na barkach obecnych i przysz??ych dziennikarzy i redaktor??w, bloger??w, mened??er??w spo??eczno??ci, programist??w i marketingowc??w spoczywa?? b??dzie ci????ar odpowiedzi na najwa??niejsze pytania, kt??re pozwol?? dziennikarstwu przeby?? drog?? z analogowego do w pe??ni cyfrowego ??wiata.
W serii Akademickie Warsztaty Dziennikarskie ukazuj?? si?? podr??czniki akademickie, ksi????ki o charakterze monograficznym i warsztatowym, a tak??e t??umaczenia wa??nych zagranicznych publikacji z dziedziny medi??w."