Название книги: In??ynieria produkcji ??ywno??ci - zagadnienia wybrane


Автор:


ISBN: 9788382110012


Издательство: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Год: 2020


Кол-во стр.: 0


Niniejsze materia??y dydaktyczne napisane zosta??y z my??l?? o studentach kierunku zarz??dzanie i in??ynieria produkcji studi??w pierwszego stopnia (studi??w in??ynierskich, stacjonarnych i niestacjonarnych) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Materia??y zosta??y dostosowane do programu przedmiotu in??ynieria produkcji ??ywno??ci obejmuj??cego wyk??ad i ??wiczenia laboratoryjne. Zawieraj?? podstawy niezb??dne do przeprowadzenia ??wicze?? kszta??tuj??cych umiej??tno??ci wykonywania bada?? laboratoryjnych, analizy wynik??w oraz formu??owania na ich podstawie wniosk??w. Opracowanie sk??ada si?? z 12 rozdzia????w, w kt??rych opisano wybrane elementy in??ynierii produkcji ??ywno??ci. Na pocz??tku ka??dego rozdzia??u znajduje si?? kr??tki wst??p teoretyczny pozwalaj??cy na zorientowanie si?? w tematyce wykonywanego ??wiczenia. Cz?????? praktyczna obejmuje metodyk?? bada?? wybranych cech produkt??w a tak??e wp??ywu proces??w jednostkowych na jako???? produktu.