Название книги: ??німділікті бас?ару


Автор: Сейсембай Ж?мамбаев


ISBN: 9786010402164


Издательство: КазНУ


Год: 2016


Кол-во стр.: 150


Б?л о?у ??ралында ??німділікті бас?ару м??селелері ?арал?ан: ??німділікті бас?аруда?ы заманауи к??з?арастар, ??німділікті? ?азіргі заман ?йымында?ы р??лі, оны ??лшеу ж??не талдау, ??німділікті жо?арылату ?дерісін бас?ару. О?у ??ралында ??німділікті бас?аруды? халы?аралы? аспектілері ж??не де бас?а ма?ызды м??селелері ??з орындарын тап?ан. Кітапта отанды? статистикалы? м??ліметтер ж??не кейбір к??сіпорындарды? т??жірибесін сипаттайтын материалдар келтірілген. ??р тараудан кейін ба?ылау с?ра?тары мен т??жірибелік тапсырмалар берілген. О?у ??ралы студенттер мен магистранттар?а, экономикалы? жо?ары орныны? о?ытушыларына, бизнес мектептеріні? ты?даушыларына арналады. Сонымен ?атар ол бас?ару мамандарына, к??сіпорындар мен ?йымдар басшыларына ж??не де ??німділікті бас?ару м??селесіне ?ызы?ушылы? таныт?ан о?ырмандар?а ?сынылады.