Название книги: Psychologia w naukach medycznych V


Автор:


ISBN: 9788375973655


Издательство: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego


Год: 2020


Кол-во стр.:


Ma??my przy??jem??no???? prze??ka??za?? na Pa????stwa r????ce ko??lej??n?? – pi????t?? ju?? – cz??????  ???Psy??cho??lo??gii w na??ukach me??dycz??ny??ch???. Za??in??te??re??so??wa??nie pra??cow??ni??k??w na??uki i stu??den??t??w kie??run??k??w me??dycz??nych za??gad??nie??nia??mi psy??cho??lo??gicz??ny??mi do??ty??cz????cy??mi za??r??w??no zdro??wia, jak i cho??ro??by, sk??a??nia do re??flek??sji nad po??trze??b?? dzie??le??nia si?? istot??ny??mi in??for??ma??cja??mi, prze??my????le??nia??mi, stu??dia??mi li??te??ra??tu??ro??wy??mi oraz wy??ni??ka??mi ba??da?? na ten te??mat. By????o to bez??po????red??ni?? przy??czy??n?? do pod??j????cia si?? re??dak??cji ca????ej se??rii. Pierw??sza cz?????? mo??no??gra??fii uka??za????a si?? w 2010 ro??ku, dru??ga w 2012, trze??cia w 2015, a czwar??ta w 2018 ro??ku. Ro??la czyn??ni??k??w psy??cho??lo??gicz??nych w pra??cy z pa??cjen??tem, w le??cze??niu i w sa??mym kon??tak??cie z nim jest tak zna??cz????ca, ??e po??dej??mo??wa??nie ko??lej??nych za??gad??nie?? wy??da??je si?? by?? istot??ne, je????li nie ko??niecz??ne. 
Adre??sa??ta??mi pre??zen??to??wa??nej pu??bli??ka??cji s?? stu??den??ci kie??run??k??w me??dycz??nych oraz pra??cow??ni??cy opie??ki zdro??wot??nej, jed??na??ko??wo?? ce??lo??wa wie??lo??aspek??to??wo???? prze??ka??zu po??zwa??la ??y??wi?? na??dzie??j??, ??e za??in??te??re??su??je ona r??w??nie?? i oso??by nie??zwi????za??ne z me??dy??cy??n??. Za????o????e??niem re??dak??to??r??w jest to, a??e??by za??in??te??re??so??wa?? po??ru??sza??ny??mi za??gad??nie??nia??mi r??w??nie?? przed??sta??wi??cie??li in??nych pro??fe??sji, w tym psy??cho??lo??g??w.
Ce??lem ca????e??go cy??klu jest przede wszyst??kim po??sze??rze??nie kom??pe??ten??cji os??b o wy??kszta????ce??niu me??dycz??nym o ob??sza??ry zwi????za??ne z bu??do??wa??niem do??brej re??la??cji z pa??cjen??tem, jak r??w??nie?? przy??go??to??wa??nie pra??cow??ni??k??w s??u????by zdro??wia do sku??tecz??ne??go ra??dze??nia so??bie ze stre??sem, ne??ga??tyw??ny??mi emo??cja??mi i trud??ny??mi roz??mo??wa??mi w pra??cy za??r??w??no z pa??cjen??tem, jak i z je??go ro??dzi??n??. Wie??dza na te??mat ro??li czyn??ni??k??w psy??cho??lo??gicz??nych mo????e by?? r??w??nie?? istot??na z ra??cji prze??wi??dy??wa??nia r??????ne??go ro??dza??ju trud??no????ci, kt????re kli??ni??cy????ci mo??g?? na??po??tka?? w pra??cy, co z ko??lei mo????e ob??ni????y?? stres za??wo??do??wy, prze??ciw??dzia????a?? zja??wi??sku wy??pa??le??nia oraz wy??po??sa????y?? ich w na??rz????dzia i umie??j??t??no????ci po??moc??ne w za??cho??wa??niu w??a??sne??go do??bro??sta??nu oraz utrzy??my??wa??nia wy??so??kie??go po??zio??mu mo??ty??wa??cji.