Название книги: Hören – Verstehen – Sprechen. S??uchaj ze zrozumieniem i ??wicz niemiecki


Автор: Agnieszka Drummer , Stanis??aw B??za


ISBN: 9788381750240


Издательство: Poltext


Год: 2020


Кол-во стр.:


J??zyk niemiecki
Poziom A2-B2
Umiej??tno???? rozumienia ze s??uchu jest z regu??y najtrudniejsz?? sprawno??ci?? do opanowania w procesie nauki j??zyka obcego. ??wiadczy o tym fakt, ??e na egzaminach z j??zyka niemieckiego w??a??nie przez t?? cz?????? testu najwi??cej os??b go nie zdaje.
Ale rozumienia ze s??uchu mo??na si?? nauczy??!
Ten podr??cznik z pewno??ci?? bardzo si?? do tego przyczyni.
Znajdziecie w nim 40 tekst??w (w wi??kszo??ci anegdot z puent??) wzbogacone o ??wiczenia. Wszystkie teksty zosta??y nagrane przez native speaker??w. Po transkrypcji ka??dego z nich znajduje si?? szczeg????owy s??owniczek.
Ksi????ka sk??ada si?? z dw??ch cz????ci:
1. W pierwszej znajdziecie zestawy ??wicze?? do nagranych tekst??w. Powinny by?? wykonywane bez zagl??dania do cz????ci drugiej. Szczeg??ln?? wag?? nale??y przywi??zywa?? do zadania polegaj??cego na imitacji prawid??owej wymowy i intonacji w j??zyku niemieckim. Celem pozosta??ych ??wicze?? jest nie tylko sprawdzenie dok??adnego zrozumienia wys??uchanego tekstu, lecz r??wnie?? utrwalenie i kontrola wa??niejszych wyra??e??, zwrot??w oraz struktur gramatycznych. Aby ten cel osi??gn????, nale??y ka??dy tekst przes??ucha?? wielokrotnie, zwracaj??c uwag?? na wymow?? i intonacj??.
Ka??de ??wiczenie ma okre??lone zadanie:
- sprawdzenie og??lnego zrozumienia tre??ci (??wiczenie pierwsze typu Richtig (R) oder falsch (F)),
- skupienie uwagi s??uchaj??cego na szczeg????owym zrozumieniu danego tekstu (Fragen zum Text).
Do wi??kszo??ci ??wicze?? do????czyli??my klucz (z wyj??tkiem ??wicze?? wymagaj??cych samodzielnych wypowiedzi), co pozwala na ca??kowicie samodzieln?? kontrol??.
2. W drugiej cz????ci podr??cznika znajdziecie transkrypcj?? wszystkich nagra?? i szczeg????owy s??owniczek do ka??dego z nich. Kolejno???? tekst??w jest uwarunkowana g????wnie gradacj?? stopnia trudno??ci i d??ugo??ci poszczeg??lnych opowiada??.
Proponowany materia?? nadaj?? si?? idealnie do rozszerzenia s??ownictwa i praktycznej nauki rozumienia ze s??uchu. Pomaga r??wnie?? usprawni?? swobodne m??wienie. Z podr??cznikiem mo??na pracowa?? samodzielnie, ale stanowi tak??e zbi??r inspiracji dla ka??dego lektora j??zyka niemieckiego na zaj??ciach grupowych i indywidualnych.
***
Prawdziwy Dream Team polskich germanist??w:
Stanis??aw B??za – legenda polskiej germanistyki, autor wznawianego, rozszerzanego i uzupe??nianego corocznie od 40 lat ???Repetytorium z gramatyki j??zyka niemieckiego???, kt??re jest najwa??niejszym klasykiem polskich podr??cznik??w do j??zyka niemieckiego. Studia germanistyczne uko??czy?? w Niemczech, wi??kszo???? ??ycia wyk??ada?? w warszawskiej Szkole G????wnej Handlowej (dawniej SGPiS) i w Instytucie Austriackim. Poza s??ynnym ???Repetytorium??? napisa?? tak??e kilkana??cie innych podr??cznik??w do nauki j??zyka niemieckiego, z kt??rych ucz?? si?? studenci zw??aszcza na kierunkach ekonomicznych. Nazwisko, kt??re zna w Polsce prawie ka??dy, kto zetkn???? si?? z nauk?? j??zyka niemieckiego.
Agnieszka Drummer – germanistka, z wykszta??cenia t??umaczka przysi??g??a, uko??czy??a dwa kierunki studi??w, jeden z nich w Niemczech, w kt??rych mieszka??a p???? ??ycia. Wyk??adowca akademicki, autorka kilkunastu podr??cznik??w do niemieckiego
i w??asnej metody nauczania tego j??zyka. Prowadzi na Facebooku stron?? ???J??zyk Niemiecki??? skupiaj??c?? ponad ??wier?? miliona fan??w. Jest bardzo aktywna w internecie, m.in. te?? na YouTube. Swoj?? nauk?? niemieckiego prawie 40 lat temu rozpocz????a od pierwszego wydania ???Repetytorium??? Stanis??awa B??zy.